Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.
BESTELFORMULIER

Bovenstaande artikelen zijn te bestellen via onderstaand bestelformulier. Wilt u rekening houden met de portokosten van uw bestelde artikelen. Zodra het formulier door ons is ontvangen zal onze penningmeester zorgdragen voor een snelle behandeling van uw bestelling en eventuele portokosten in rekening brengen.


Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

01 - Effen kieken, effen proaten

02 - Vissen op een zoete zee (uitverkocht)

03 - Historisch jaarboek 1992

04 - Historisch jaarboek 1993 (nog maar 5 exemplaren)

07 - Jan van Nassau Kazerne

08 - De Calicotfabriek

09 - Kleuter-, lager- en beroepsonderwijs van 1800-1985

10 - Verhalen van veteranen

11 - Herinneringen aan Oom Eibert / Passagiersschepen ...

12 - Stadsonderzoek Harderwijk, Bruggestraat-Vijhestraat

13 - Beschrijving van de Watersnoodramp in 1916 ...

14 - Herinnering aan de stationsgebouwen in Harderwijk

15 - Kroniek van Harderwijk 1931-1981 (deel 2)

16 - Ontmoetingsplaats van verhalen ...

17 - Beelden, belicht en beschreven

31 - CD Herderewich 30 jaar - deel 1 + 2

32 - CD Herderewich 40 jaar

51 - Joodse Gemeenschap in Harderwijk

52 - Stadswandeling Monumentendag

61 - Balpen met opschrift Herderewich

62 - Tekening Stadsgezicht Harderwijk


• BIBLIOTHEEK
Herderewich heeft een kleine bibliotheek. Voor titels klik hier. Wanneer u een van de boeken of publicaties wilt inzien of lenen, kunt u contact opnemen met: bibliotheek@herderewich.nl

Een aantal boeken wordt uit de bibliotheek verwijderd, hier vindt u de lijst. Heeft u er belangstelling voor, neem dan contact op met: bibliotheek@herderewich.nl

Er is een lijst met boeken, die ontbreken. Heeft u een van deze boeken geleend, neem dan contact met ons op. zie lijst

Het komt voor dat leden of inwoners van Harderwijk of Hierden boeken of objecten aan Herderewich willen schenken. Indien u ook iets in het bezit hebt dat u graag aan de vereniging wilt schenken neem dan contact op met: bibliotheek@herderewich.nl. Om de herkomst van deze schenkingen traceerbaar te houden wordt er gebruik gemaakt van een schenkingsovereenkomst.


• SHOP, BOEKEN IN DE VERKOOP
• CD
31 - Herderewich 30 jaar 1+2 - € 4,00
32 - Herderewich 40 jaar - € 2,00

• BROCHURES
51 - Joodse gemeenschap in
         Harderwijk - € 5,00

52 - Stadswandeling
         Monumentendag - € 1,00


• SHOP
61 - Balpennen met opschrift
         Herderewich - € 2,00
62 - Tekening Stadsgezicht
         Harderwijk - € 1,00

KRONIEK VAN HARDERWIJK 2016
   KUNT U HIER DOWNLOADEN
BESTELFORMULIER

Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92
• EFFEN KIEKEN EFFEN PROATEN

In de tachtigerjaren van de vorige eeuw sprak de schrijver van het boekje “Effen kieken Effen proaten” met vissers, die nog

op de Zuiderzee gevist hadden. Al deze gesprekken heeft

Cor Jansen op papier gezet en resulteerde in achttien interviews. Het geheel is voorzien van veelal uniek beeldmateriaal rond om de Harderwijker haven.

Het boek bestaat uit 64 pagina’s.


Bestelnummer 01 - Prijs € 4,50

• VISSEN OP EEN ZOETE ZEE

Leven en werk van beroepsvissers op een veranderend IJsselmeer 'Oral history' uit het natte hart van Nederland.

Door de komst van de Afsluitdijk en de inpolderingen van de voormalige Zuiderzee raakten duizenden vissers hun rijke visgronden en daarmee hun inkomsten kwijt. De stadjes en dorpen aan de voormalige zee verloren in korte tijd een belangrijke bron van inkomsten. Wie toch doorviste ging een ongewisse toekomst tegemoet. Terwijl uit het nieuwe meer de zoutwatervis verdween en er zoetwatervis voor in de plaats kwam, moesten vissers hun vaar- en vistuigen aanpassen en nieuwe vangsttechnieken aanleren. Het aantal doorzetters dat erin slaagt om het beroep van hun voorvaderen voort te zetten is sterk afgenomen. Schrijfster Gees Gmelich Meijling-van Hemert is op zoek gegaan naar wat er nog resteert van de visserij op het IJsselmeer. Treffend beschrijft ze de gevolgen die de teruggang van de visserij heeft gehad voor de monumentale Zuiderzeestadjes. Ze stapte aan boord bij paling-, spiering-, snoekbaars- en brasemvissers, en interviewde en fotografeerde de IJsselmeervissers tijdens hun werk.
Vissen op een zoete zee is een toegankelijk, prettig leesbaar en rijk geïllustreerd boek over het leven en werk van de beroeps­vissers op een continu veranderend IJsselmeer.
• HISTORISCH JAARBOEK 1992

- Handel en visserij door Harderwijkers voor 1600

- Bruilofsfeest

- De dood van Naele Aelts

- Stoombootdiensten te Harderwijk

- Alles sal wel gaen

- Van den Oyevaer

- Wedden dat in het Fraterhuis

- Kroniek van Harderwijk 1991


Bestelnummer 03 - Prijs € 4,00

• HISTORISCH JAARBOEK 1993

- Een waardevolle muur?

- Mis, maar toch raak

- Barbaarse Hollanders en overgevoelige Fransen

- HK20, de geschiedenis van een volle jotter

- Foutje ........, bedankt

- Schoolgeld anno 1614

- Harderwijk en heiniken

- “...den dans gebroken ....”

- Kersenhandel omstreeks 1460

- Kroniek van Harderwijk 1992


Bestelnummer 04 - Prijs € 3,50

• JAN VAN NASSAU KAZERNE

Nadat er in het laatste decennium van de vorige eeuw een einde is gekomen aan de koude oorlog reduceert men de omvang en de sterkte van de krijgsmacht drastisch. Een gevolg is onder andere dat het Ministerie van Defensie gebouwencomplexen afstoot. Zo’n gebouwencomplex is de Jan van Nassaukazerne te Harderwijk. En op 25 mei 1995 houdt Harderwijk op te bestaan als garnizoensstad. De samensteller heeft in vele rangen kortere of langere tijd in de kazerne mogen dienen en heeft met genoegen een aantal feiten aan het papier toevertrouwd.


Bestelnummer 07 - Prijs € 5,00

• DE CALICOTFABRIEK van W. AVERINK

Calicot is een fijne witte katoenen stof, oorspronkelijk afkomstig uit de stad Calucut in India. Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de calicotfabriek van Wilhelmus Averink in Harderwijk. Het onderzoek is verricht op verzoek van de Oudheidkundige Vereniging HERDEREWICH te Harderwijk.

De archivaris van het gemeentearchief van Harderwijk, de heer Joh. Van Hell, alsmede de heren drs. J. Duinkerken en

H. Schiffmacher (†) hebben vaak de weg gewezen in de

voor mij onbekende wereld van historisch onderzoek.


Bestelnummer 08 - Prijs € 3,00

HET KLEUTER-, LAGER- EN BEROEPSONDERWIJS

VAN 1800 TOT 1985

De keuze is op deze onderwijssoorten gevallen omdat zij, voor zover mij bekend, voor onze stad niet in overzichtsvorm zijn beschreven. Het begin van de periode houdt verband met het feit dat vanaf de Bataafse Republiek het “onderwijs voor velen” organisatorisch een zaak van het centrale bestuur wordt.

Een logisch eind van het verhaal is de invoering van het basisonderwijs. Ter wille van de leesbaarheid heb ik de periode

in drie tijdvakken ingedeeld.


Bestelnummer 09 - Prijs € 2,00• VERHALEN VAN VETERANEN

Er worden 28 veteranen geïnterviewd over hun ervaringen in het buitenland. De oudste van hen is bijna negentig en is uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië, de jongste is net twintig en heeft recent een uitzending naar Afghanistan meegemaakt. Er zijn veteranen geïnterviewd die missies naar Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, voormalig Joegoslavië en Afrika hebben uitgevoerd. Dat in verschillende tijdperken en onder verschillende omstandigheden. Het boek is geschreven en samengesteld door Theo Bakker. Het boek wordt uitgegeven in de Harderwijk Reeks. De geïnterviewde veteranen zijn grotendeels afkomstig van de Noordwest-Veluwe waar nog veel oud-militairen woonachtig zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met foto´s uit de albums van de veteranen.


Bestelnummer 10 - Prijs € 12,50

HERINNERINGEN AAN OOM EIBERT /

PASSAGIERSSCHEPEN IN HARDERWIJK

Op 3 september 2010 is het zestig jaar geleden dat de Harderwijker Eibert den Herder overleed. Den Herder noemde zich graag ´industrieel te Harderwijk´, maar raakte vooral bekend als actievoerder tegen de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. Zoals bekend heeft zijn protest uiteindelijk weinig succes gehad, maar Den Herder kreeg er landelijk bekendheid door. Daarnaast ontplooide hij initiatieven op verschillende gebieden. Zo roerde hij zich in de politiek, schreef boeken en brochures, schilderde tientallen doeken met Zuiderzeegezichten, maakte een Zuiderzeefilm en was ook bekend als fabrikant.

Hij zette zich in voor de visserij en ijverde voor een brede vaargeul waardoor de haven van Harderwijk voor grote schepen bereikbaar werd. Toen dit eenmaal een feit was begon hij in 1926 een stoombootmaatschappij en gaf de aanzet voor de aanleg van een strand aan de kust van de Zuiderzee. Lang niet alles wat Den Herder ondernam kwam van de grond en daarom is hij wel neergezet als een soort Don Quichot. In 2005 werd Den Herder in ere hersteld toen het Burger Weeshuis ter gelegenheid van zijn 450-jarig bestaan een kunstwerk, gewijd aan deze markante Harderwijker onthulde.


Bestelnummer 11 - Prijs € 4,50STADSONDERZOEK IN HARDERWIJK,
BRUGGESTRAAT 8-10 EN VIJHESTRAAT 30-32Bestelnummer 12 - Prijs € 25,00HERUITGAVE VAN DE BESCHRIJVING VAN DE
 WATERSNOOD IN 1916 PLUS WATERSNOODWANDELING

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd Harderwijk getroffen door een zware stormvloed. Driekwart van de stad werd overstroomd door zeewater. De Stadsmuur en diverse huizen werden zwaar beschadigd. Er werd een Watersnood-commissie opgericht die als taak had de schade te herstellen en de zwaarst getroffenen te ondersteunen. Deze commissie gaf een fotoalbum uit, waarmee zij gelden probeerden te werven voor het lenigen van de nood. In 2016 is dit album “herdrukt” en als facimile uitgegeven ter herinnering aan die stormvloed door Niek de Jong, Karel Uittien en Joop Kooiman.


Bestelnummer 13 - Prijs € 2,50HERINNERING AAN DE STATIONSGEBOUWEN
IN HARDERWIJK

Sinds 1815 kwamen en gingen de soldaten van het koloniaal werfdepot per trein naar hun bestemmingen. Zij stapten uit aan het begin van de Stationsstraat. In 1865 wordt die plek een station voor treinreizigers en kan iedereen in de trein stappen. Er komt een stereotyp stationstgebouw: een middengedeelte met twee zijvleugels. In 1983 wordt dit afgebroken en verrijst er een nieuw stationsgebouw: de Rode Hoed. De ontwikkelingen gaan door. Het toenemend weg- en treinverkeer vraagt om een herinrichting van het stationsgebied. De Rode hoed zal verdwijnen om plaats te maken voor weer een nieuw station.

Als afscheid van het huidige gebouw heeft de gemeente heeft een brochure doen samenstellen, waarin de Rode Hoed beschreven en in beeld gebracht is en waarmee ook teruggekeken wordt naar de geschiedenis van het Spoor in Harderwijk: “Station Harderwijk, een ontwikkelingsgeschiedenis”.


Bestelnummer 14 - Prijs € 2,50
KRONIEK VAN HARDERWIJK 1931-1981 (DEEL 2)


De kroniek vermeldt per jaar een aantal krantenberichten

en andere wetenswaardigheden van dat jaar.


Bestelnummer 15 - Prijs € 2,50(Blader hier in het boek)ONTMOETINGSPLAATS VAN VERHALEN

HET STREEKARCHIVARIAAT NOORDWEST-VELUWE

JOLANDA DE KRUYF


In 2011 bestond het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 25 jaar. Een samenwerking van de Gemeenten Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Ermelo en Harderwijk. Samen beheren zij de archieven. Het zijn schatkamers voor hen die een onderzoek willen doen op hel veel onderzoek gebieden. Het boekwerkje behandeld uiteen lopende onderwerpen met mooie foto’s. Hierdoor kan het boekje dienen als een leidraad voor onderzoek.


Bestelnummer 16 - Prijs € 4,50
BEELDEN, BELICHT EN BESCHREVEN


informatie komt zo spoedig mogelijk


Bestelnummer 17 - Prijs € 7,50

• CD HERDEREWICH 30 JAAR


DEEL 1

Kroniek Harderwijk 1231-1931 (deel 1)

Kroniek Harderwijk 1931+1981 (deel 2)

Kroniek Harderwijk de jaargangen 1981 t/m 2000

Herderewich Kroniek die verscheen van 1974 t/m 1989

Historisch jaarboek 1990 t/m 1995

Vittepraetje (kwartaalblad) 1996-2001


Diverse Harderwijkse genealogische klappers t.w.:

- Dopen (prot) 1701-1742, 1793-1811 en geboorten 1811-1860

- Huwelijken 1811-1930

- Begraven 1795-1811

Verzamelde 10-jaren tafels geboorten 1811-1892

Verzamelde 10-jaren tafels overlijden 1811-1892

Volkstelling 1830 en 1840


DEEL 2

Diverse bronnen Gemeentearchief t.w.:

- Burgerboek 1436-1572 en 1573-1808

- H. Kruisgilde 1450-1600

- Proveniershuis 150-1625

- St. Nicolaasgilde 1609-1766

- Uitzetting in Putten 1585-1620

- Verponding 1646

- Harderwijk in Gelre 1898-1998

- Inventarissen van het oude archief tot 1813

- Inventarissen van het nieuwe archief 1813-1943

- Gedrukte en overgetypte regesten 1190-1592

- Recognitieboeken 1453-1764 de z.g. Collectie Koning


Bestelnummer 31 - Prijs € 4,00CD HERDEREWICH 40 JAAR

Deze DVD is uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de vereniging. De DVD toont veel beelden van schitterende plekjes in Harderwijk en Hierden.

“En daar doen we het voor!”


Bestelnummer 32 - Prijs € 2,00

• DE JOODSE GEMEENSCHAP IN HARDERWIJK

Lammert Postma is lid van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich en zet zich in als Stadsgids. Als bij een rondleiding hij een vraag gesteld krijgt die hij niet kan beantwoorden, gaat hij op zoek naar de geschiedenis en het juiste antwoord. Een fraai voorbeeld van zo’n “onbekende geschiedenis” is die van de joodse gemeenschap in Harderwijk. Deze brochure geeft u in beknopte vorm inzicht in de geschiedenis van deze gemeenschap.


Bestelnummer 51 - Prijs € 5,00

STADSWANDELING MONUMENTENDAG

Een plattegrond met een wandelroute langs een groot aantal fraaie monumenten in en rond de binnenstad van Harderwijk. Van de genoemde monumenten is een korte beschrijving gegeven. Daarnaast bevat het boekje een 18 km lange fietsroute van Harderwijk (start bij de molen) via Hierden naar Hulshorst en via de Essenburgh weer terug naar de Zuiderzeestraatweg richting Harderwijk. Ook weer met een toelichting op diverse historische plaatsen.


Bestelnummer 52 - Prijs € 1,00
  Uitverkocht